ABOUT US


TIED KNOTS

TIED KNOTS

since 2011

 

Koichi Yamashita - guitar / Takuro Miyamae - vocals, guitar / Shin Hoshino - drums / Tsuyoshi Nomiya - bass